ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸຖືກອອກແບບມາເພື່ອລົດອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະຕາມມາດຕະຖານຈາກອີຊູຊຸ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ອຸປະກອນທັນສະໄໝຖືກກັບໂຄງສ້າງລົດຕາມຄ່າມາດຕະຖານຈາກໂຮງງານ

“ສະບາຍໃຈກວ່າ ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ”