ຂໍ້ແນະນຳການບຳລຸງຮັກສາລົດ

ຂໍ້ແນະນຳໃນການບຳລຸງຮັກສາລົດ (Suggestion for Vehicle Maintenance)

ສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ເໜືອກວ່າ

ພິເສດ! ອີຊູຊຸມອບຄູປ໋ອງຄ່າແຮງກວດເຊັກ ລ້າໆ 5 ຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອນຳລົດເຂົ້າມາກວດເຊັກໄລຍະ ຕາມກຳນົດທຸກໆ 3 ເດືອນ ຫຼື 5,000 ກມ. ແລ້ວແຕ່ວ່າອັນໃດມາເຖິງກ່ອນກັນທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ