ຄວາມຮູ້ເລຶ່ອງອາໄຫຼ່ແທ້

ນ້ຳມັນເຄື່ອງ (Engine Oil)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ນ້ຳມັນເຄື່ອງອີຊູຊຸ ເຮັດໜ້າທີ່

 • ຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ຊ່ວຍຊຳລະລ້າງຄາບຂີ້ຄວັນໄຟ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງຈັກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງປ່ຽນຖ່າຍ ນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະທີ່ກຳນົດ?

ເມື່ອໃຊ້ວຽກເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂີ້ຄວັນໄຟຈາກການເຜົາໄໝ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນການຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ການປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຫຼຸດລົງ, ເພື່ອຢືດອາຍຸການໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກ, ຈຶ່ງຕ້ອງປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະທີ່ກຳໜົດ

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫາກໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຫລື ບໍ່ປ່ຽນຖ່າຍຕາມໄລຍະ

 • ຮ້ອນແຮງ, ເຄື່ອງຈັກເປ່ເພ,
 • ສຽດສີ, ເຄື່ອງຈັກຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄວ,
 • ກິນນ້ຳມັນ, ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໜັກ

ນ້ຳມັນເຄື່ອງອີຊູຊຸ

 • ມີສານຊຳລະລ້າງຄຸນນະພາບສູງ, ຊ່ວຍອະນາໄມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄາບຂີ້ຄວັນໄຟ, ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງເຄື່ອງຈັກ;
 • ດີສຳລັບເຄື່ອງຈັກຊູເປີ້ຄອມມອນເຣລຂອງລົດອີຊູຊຸ ໂດຍສະເພາະ,
 • ທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສຽດສີຂອງເຄື່ອງຈັກ

 

ເຈາະຈົງໃຊ້...ນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ ນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັປະສິດທິພາບ.

ໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ (Oil Filter)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມີໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ໄຫຼວຽນຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ ໂດຍການໄຫຼຜ່ານເຈ້ຍຕອງເຂົ້າໄປສູ່ພາຍໃນແກນກາງຂອງເຄື່ອງຕອງ ຈາກນັ້ນກໍສົ່ງນ້ຳມັນໄປຫຼໍ່ລື້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງຈັກໂດຍເຈ້ຍຕອງຈະສະກັດຂີ້ຄວັນໄຟ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນຕ່າງໆຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເປັນເວລາດົນຈະມີການສະສົມຈົນອາດເກີດການອຸດຕັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຄວນປ່ຽນໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະທີ່ແນະນຳໃນຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລົດອີຊູຊຸ

ຄຸນສົມບັດທີ່ເໜືອກວ່າ
“ໄສ້ກັ່ນຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ”

ໄສ້ກັ່ນຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

 • ເນື້ອເຈ້ຍຕອງຄຸນນະພາບສູງ
  ສາມາດກັ່ນຕອງສິ່ງເປິະເປື້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກອອກແບບໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງໄຫຼຜ່ານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ

 • ເຊບຟ໌ຕີ້ວາວ (Safety Valve) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
  ສະປຼິງຄວບຄຸມແຮງດັນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ເຮັດໜ້າທີ່ລະບາຍນ້ຳມັນເຄື່ອງໂດຍກົງໃນກໍລະນີທີ່ ໄສ້ຕອງອຸດຕັນ ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ

 

ຄຸນນະພາບທີ່ເໜືອກວ່າ...ຖ້າເປັນໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ສະເພາະແຕ່ ໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ໄສ້ຕອງອາກາດ (Air Filter)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ໄສ້ຕອງອາກາດ ເຮັດໜ້າທີ່ສະກັດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກເພື່ອການເຜົາໄໝ້ທີ່ສົມບູນ ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງເຄື່ອງຈັກ

ໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ຂອງອີຊູຊຸ

ໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ຂອງອີຊູຊຸ ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸ ທີ່ມີຄຸນນະພາບກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ ຈຶ່ງສະກັດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ອີກທັງຍັງຮັກສາອັດຕາການໄຫຼວຽນອາກາດພາຍໃນເຄື່ອງຈັກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ

ໄສ້ຕອງອາກາດລອກຮຽນແບບ

 • ບາງຊະນິດຮູເຈ້ຍຕອງນ້ອຍເກີນໄປ
  ອຸດຕັນໄວຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ ທີ່ສຳຄັນຄືອາກາດບໍ່ສາມາດໄຫຼວຽນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ມີຜົນຕໍ່ການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ບາງຊະນິດຮູເຈ້ຍຕອງໃຫຍ່ເກີນໄປ
  ເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໄຫຼເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

ຂໍ້ແນະນຳ

 • ກວດເຊັກໄສ້ຕອງອາກາດ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ ຫາກໃຊ້ງານໃນເຂດທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດທຸກອາທິດ
 • ໄລຍະເວລາການປ່ຽນໄສ້ຕອງຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ງານຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ ຈົ່ງສຶກສາຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລົດອີຊູຊຸເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປຶກສາພະນັກງານທີ່ສູນບໍລິການ

 

ສະບາຍໃຈ..ຖ້າເປັນໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ແຕ່ໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ອີຊູຊຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບສາມາດຫາຊື້ໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ໝໍ້ໄຟ (Battery)

ສັນຍານບອກເຫດໝໍ້ໄຟເສື່ອມ

ໝໍ້ໄຟ ມີ 3 ຊະນິດ

1. ໝໍ້ໄຟຊະນິດຕື່ມນ້ຳກັ່ນ

• ມີຝາເປີດ-ປິດ ສຳລັບຕື່ມນ້ຳກັ່ນ
• ກວດເຊັກລະດັບນ້ຳກັ່ນໃນໝໍ້ໄຟໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ

2. ໝໍ້ໄຟຊະນິດບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍ

• ສາມາດເປີດຝາເພື່ອຕື່ມນ້ຳກັ່ນ ຫາກລະດັບນ້ຳໃນໝໍ້ໄຟຫຼຸດລົງ
• ກວດເຊັກລະດັບນ້ຳກັ່ນໃນໝໍ້ໄຟໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ

3. ໝໍ້ໄຟຊະນິດບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາ

• ຖືກອອກແບບໃຫ້ບໍ່ມີປ່ອງຕື່ມນ້ຳກັ່ນ (ປິດສະໜິດ)
• ບໍ່ຕ້ອງຕື່ມນ້ຳກັ່ນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ

ເລືອກໃຊ້ໝໍ້ໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບລົດຂອງທ່ານ ໄດ້ທີ່
ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ບໍ່ດີແນ່ນອນຖ້າພົບປັນຫາໝໍ້ໄຟໝົດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ... ແວ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານເພື່ອຮັບການບໍລິການ ກວດເຊັກປະສິດທິພາບຂອງໝໍ້ໄຟ ບໍລິການດີໆແບບນີ້ ມີທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸທົ່ວປະເທດເດີທ່ານ

ອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນ (Wiper Blade)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ສະຖີຕິຂອງອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນກວ່າ 20% ເກີດຈາກທັດສະນະວິໄສໃນການຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກໃບປັດນ້ຳຝົນເສື່ອມສະພາບ ດັ່ງນັ້ນການດູແລຮັກສາໃບປັດນ້ຳຝົນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ໃບປັດນ້ຳຝົນເສື່ອມສະພາບ?


ຢາງໃບປັດນ້ຳຝົນຈະເສື່ອມສະພາບຕາມໄລຍະເວລາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແສງແດດ ແລະ ຝຸ່ນຄວັນ ສ່ວນກ້ານໃບປັດກໍອາດຈະເປັນໝ້ຽງ ຫຼື ຄົດງໍຈາກຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນດູແລອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ປ່ຽນເມື່ອເສື່ອມສະພາບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່

ວິທີດູແລຮັກສາໃບປັດນ້ຳຝົນ

 • ການເຮັດຄວາມສະອາດໃບປັດນ້ຳຝົນເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳສະອາດເຊັດໃບປັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້
 • ເລືອກໃຊ້ຜະລິດພັນເຮັດຄວາມສະອາດແວ່ນລົດ ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸແນະນຳ ຈະຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດຄາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຝືດຂອງໃບປັດນ້ຳຝົນໄດ້

ປັດ...ໃສປິ໋ງ
ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຄວາມປອດໄພ ທ່ານສາມາດຫາຊື້ອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ໂຊກອັບ (Shock Absorber)

ໜ້າທີ່ຂອງໂຊກອັບ

ໂຊກອັບ ເຮັດໜ້າທີ່ດູດຊັບແຮງກະແທກ ແລະ ຄວບຄຸມການຍຶດເກາະຖະໜົນຂອງລົດ ເມື່ອຂັບຂີ່ເທິງຖະໜົນບໍ່ລຽບ ຫຼື ການຄວບຄຸມລົດໃນທາງໂຄ້ງ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຂວາງ ໂດຍໃຊ້ງານຮ່ວມກັນກັບສະປຼິງ ຫຼື ແໜບ ເພື່ອການຂັບຂີ່ທີ່ນຸ້ມນວນເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເກາະຖະໜົ

ໂຊກອັບປົກກະຕິ?

ໂຊກອັບເສື່ອມສະພາບ

ຂັບດີ..ຊ່ວຍຖະໜອມໂຊກອັບ

ໝັ້ນໃຈກວ່າ...ຖ້າເປັນໂຊກອັບ ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ອາໄຫຼ່ແທ້ອີຊູຊຸ ມີຈຳໜ່າຍທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸທົ່ວປະເທດ

ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່ທ່ານສາມາດນຳລົດຂອງທ່ານມາກວດສະພາບ ແລະ ເຊັກການຮົ່ວຊຶມຂອງໂຊກອັບທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ຜ້າເບຼກ (Brake Pad)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ຜ້າເບຼກ ເປັນອຸປະກອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງແຮງສຽດທານກັບຈານເບຼກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ຫຼື ຢຸດລົດໂດຍອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜ້າເບຼກຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳໃນການຂັບຂີ່ ຫຼື ນ້ຳໜັກທີ່ບັນທຸກ ເປັນຕົ້ນ ແລະເມື່ອໃຊ້ງານຜ້າເບຼກມາໄລຍະໜຶ່ງຈະເກີດຄວາມເປິະເປື້ອນໃນລະບົບເບຼກຂຶ້ນໄດ້ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເບຼກ

ສັນຍານເຕືອນເມື່ອຕ້ອງກວດສອບລະບົບເບຼກ

ຜ້າເບຼກມາດຕະຖານ?

ຜ້າເບຼກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ໝັ້ນໃຈກວ່າ...ຖ້າເປັນຜ້າເບຼກ ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ອາໄຫຼ່ແທ້ອີຊູຊຸ ມີຈຳໜ່າຍທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸທົ່ວປະເທດ

ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ພວກເຮົາເລືອກໃຊ້ຜ້າເບຼກແທ້ມາດຕະຖານອີຊູຊຸທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບ ລົດອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ ແລະ ມີຊ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຊ່ວຍກວດເຊັກ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດລະບົບເບຼກ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂັບຂີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດອີຊູຊຸທຸກຄົນ

ໝໍ້ນ້ຳ (Radiator)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ໝໍ້ນ້ຳ ເຮັດໜ້າທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳຫຼໍ່ເຢັນ ໃຫ້ມີອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ ທ່ານຄວນໝັ່ນດູແລໝໍ້ນ້ຳຢ່າງຖືກວິທີ ເພາະຫາກໝໍ້ນ້ຳເສຍຫາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເກີດຄວາມຮ້ອນສູງຈົນເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງເສຍຄ່າສ້ອມແປງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ

ການເບີ່ງແຍງໝໍ້ນ້ຳຢ່າງຖືກວິທີ

ໂດຍປົກກະຕິນ້ຳຢາເຕີມໝໍ້ນ້ຳ ຈະມີການເສື່ອມສະພາບ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງໝໍ້ນ້ຳ ຈຶ່ງຄວນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳຢາເຕີມໝໍ້ນ້ຳເປັນປະຈຳຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 2 ປີ

ໝໍ້ນ້ຳມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

 • ແລ່ນສະບາຍຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ
  ຖືກອອກແບບມາສຳລັບເຄື່ອງຈັກອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີລະບົບໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢາຢ່າງພໍພຽງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກ

ໝໍ້ນ້ຳບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

 • ຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນສູງ ເຄື່ອງຈັກເສຍຫາຍ
  ອາດມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກ ເມື່ອມີການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ

ເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອການໃຊ້ລົດຢ່າງປອດໄພ

 • ໝັ່ນກວດສອບລະດັບນ້ຳໃນໝໍ້ນ້ຳຢູ່ສະເໝີ ຫາກພົບວ່າມີການບົກແຫ້ງຂອງນ້ຳຫຼໍ່ເຢັນຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ຄວນນຳລົດເຂົ້າສູນ ເພື່ອເຮັດການກວດເຊັກ
 • ສັງເກດເບີ່ງເຂັມວັດແທກຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະຂັບລົດ ຫາກພົບວ່າຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນສູງກວ່າປົກກະຕິ ໃຫ້ຢຸດພັກລົດ ແລະ ກວດສອບລະດັບນ້ຳທີ່ຖັງພັກນ້ຳໝໍ້ນ້ຳ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຂໍຄຳປຶກສາຈາກພະນັກງານທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ໝັ້ນໃຈ..ໝໍ້ນ້ຳ
ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ໝໍ້ນ້ຳແທ້ຂອງອີຊູຊຸຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ທົນທານອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ເມື່ອໄດ້ຮັບການຕື່ມນ້ຳຢາເຕີມໝໍ້ນ້ຳແທ້ອີຊູຊຸ Long Life Coolant (LLC) ເພາະມີຄຸນສົມບັດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການກັດເຊາະ ແລະ ການເກີດໝ້ຽງ ໂດຍບໍ່ທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນຢາງປະເກັນຕ່າງໆ ລວມທັງໂລຫະພາຍໃນໂຄງສ້າງໝໍ້ນ້ຳອີກດ້ວຍ

ປ່ຽນໝໍ້ນ້ຳໃໝ່ ໃຊ້ອາໄຫຼ່ແທ້ຂອງອີຊູຊຸເທົ່ານັ້ນ

ຄວາມຮູ້ເລຶ່ອງອາໄຫຼ່ແທ້

ນ້ຳມັນເຄື່ອງ (Engine Oil)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ນ້ຳມັນເຄື່ອງອີຊູຊຸ ເຮັດໜ້າທີ່

 • ຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ຊ່ວຍຊຳລະລ້າງຄາບຂີ້ຄວັນໄຟ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງຈັກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງປ່ຽນຖ່າຍ ນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະທີ່ກຳນົດ?

ເມື່ອໃຊ້ວຽກເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂີ້ຄວັນໄຟຈາກການເຜົາໄໝ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນການຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ການປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຫຼຸດລົງ, ເພື່ອຢືດອາຍຸການໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກ, ຈຶ່ງຕ້ອງປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະທີ່ກຳໜົດ

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫາກໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຫລື ບໍ່ປ່ຽນຖ່າຍຕາມໄລຍະ

 • ຮ້ອນແຮງ, ເຄື່ອງຈັກເປ່ເພ,
 • ສຽດສີ, ເຄື່ອງຈັກຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄວ,
 • ກິນນ້ຳມັນ, ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໜັກ

ນ້ຳມັນເຄື່ອງອີຊູຊຸ

 • ມີສານຊຳລະລ້າງຄຸນນະພາບສູງ, ຊ່ວຍອະນາໄມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄາບຂີ້ຄວັນໄຟ, ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງເຄື່ອງຈັກ;
 • ດີສຳລັບເຄື່ອງຈັກຊູເປີ້ຄອມມອນເຣລຂອງລົດອີຊູຊຸ ໂດຍສະເພາະ,
 • ທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສຽດສີຂອງເຄື່ອງຈັກ

 

ເຈາະຈົງໃຊ້...ນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ ນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັປະສິດທິພາບ.

ໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ (Oil Filter)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມີໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ໄຫຼວຽນຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ ໂດຍການໄຫຼຜ່ານເຈ້ຍຕອງເຂົ້າໄປສູ່ພາຍໃນແກນກາງຂອງເຄື່ອງຕອງ ຈາກນັ້ນກໍສົ່ງນ້ຳມັນໄປຫຼໍ່ລື້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງຈັກໂດຍເຈ້ຍຕອງຈະສະກັດຂີ້ຄວັນໄຟ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນຕ່າງໆຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເປັນເວລາດົນຈະມີການສະສົມຈົນອາດເກີດການອຸດຕັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຄວນປ່ຽນໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະທີ່ແນະນຳໃນຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລົດອີຊູຊຸ

ຄຸນສົມບັດທີ່ເໜືອກວ່າ
“ໄສ້ກັ່ນຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ”

ໄສ້ກັ່ນຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

 • ເນື້ອເຈ້ຍຕອງຄຸນນະພາບສູງ
  ສາມາດກັ່ນຕອງສິ່ງເປິະເປື້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກອອກແບບໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງໄຫຼຜ່ານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ

 • ເຊບຟ໌ຕີ້ວາວ (Safety Valve) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
  ສະປຼິງຄວບຄຸມແຮງດັນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ເຮັດໜ້າທີ່ລະບາຍນ້ຳມັນເຄື່ອງໂດຍກົງໃນກໍລະນີທີ່ ໄສ້ຕອງອຸດຕັນ ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ

 

ຄຸນນະພາບທີ່ເໜືອກວ່າ...ຖ້າເປັນໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ສະເພາະແຕ່ ໄສ້ຕອງນ້ຳມັນເຄື່ອງມາດຕະຖານອີຊູຊຸໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ໄສ້ຕອງອາກາດ (Air Filter)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ໄສ້ຕອງອາກາດ ເຮັດໜ້າທີ່ສະກັດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກເພື່ອການເຜົາໄໝ້ທີ່ສົມບູນ ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງເຄື່ອງຈັກ

ໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ຂອງອີຊູຊຸ

ໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ຂອງອີຊູຊຸ ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸ ທີ່ມີຄຸນນະພາບກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ ຈຶ່ງສະກັດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ອີກທັງຍັງຮັກສາອັດຕາການໄຫຼວຽນອາກາດພາຍໃນເຄື່ອງຈັກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ

ໄສ້ຕອງອາກາດລອກຮຽນແບບ

 • ບາງຊະນິດຮູເຈ້ຍຕອງນ້ອຍເກີນໄປ
  ອຸດຕັນໄວຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ ທີ່ສຳຄັນຄືອາກາດບໍ່ສາມາດໄຫຼວຽນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ມີຜົນຕໍ່ການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ
 • ບາງຊະນິດຮູເຈ້ຍຕອງໃຫຍ່ເກີນໄປ
  ເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໄຫຼເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

ຂໍ້ແນະນຳ

 • ກວດເຊັກໄສ້ຕອງອາກາດ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ ຫາກໃຊ້ງານໃນເຂດທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດທຸກອາທິດ
 • ໄລຍະເວລາການປ່ຽນໄສ້ຕອງຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ງານຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ ຈົ່ງສຶກສາຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລົດອີຊູຊຸເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປຶກສາພະນັກງານທີ່ສູນບໍລິການ

 

ສະບາຍໃຈ..ຖ້າເປັນໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ແຕ່ໄສ້ຕອງອາກາດແທ້ອີຊູຊຸທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບສາມາດຫາຊື້ໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ໝໍ້ໄຟ (Battery)

ສັນຍານບອກເຫດໝໍ້ໄຟເສື່ອມ

ໝໍ້ໄຟ ມີ 3 ຊະນິດ

1. ໝໍ້ໄຟຊະນິດຕື່ມນ້ຳກັ່ນ

• ມີຝາເປີດ-ປິດ ສຳລັບຕື່ມນ້ຳກັ່ນ
• ກວດເຊັກລະດັບນ້ຳກັ່ນໃນໝໍ້ໄຟໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ

2. ໝໍ້ໄຟຊະນິດບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍ

• ສາມາດເປີດຝາເພື່ອຕື່ມນ້ຳກັ່ນ ຫາກລະດັບນ້ຳໃນໝໍ້ໄຟຫຼຸດລົງ
• ກວດເຊັກລະດັບນ້ຳກັ່ນໃນໝໍ້ໄຟໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ

3. ໝໍ້ໄຟຊະນິດບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາ

• ຖືກອອກແບບໃຫ້ບໍ່ມີປ່ອງຕື່ມນ້ຳກັ່ນ (ປິດສະໜິດ)
• ບໍ່ຕ້ອງຕື່ມນ້ຳກັ່ນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ

ເລືອກໃຊ້ໝໍ້ໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບລົດຂອງທ່ານ ໄດ້ທີ່
ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ບໍ່ດີແນ່ນອນຖ້າພົບປັນຫາໝໍ້ໄຟໝົດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ... ແວ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານເພື່ອຮັບການບໍລິການ ກວດເຊັກປະສິດທິພາບຂອງໝໍ້ໄຟ ບໍລິການດີໆແບບນີ້ ມີທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸທົ່ວປະເທດເດີທ່ານ

ອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນ (Wiper Blade)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ສະຖີຕິຂອງອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນກວ່າ 20% ເກີດຈາກທັດສະນະວິໄສໃນການຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກໃບປັດນ້ຳຝົນເສື່ອມສະພາບ ດັ່ງນັ້ນການດູແລຮັກສາໃບປັດນ້ຳຝົນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ໃບປັດນ້ຳຝົນເສື່ອມສະພາບ?


ຢາງໃບປັດນ້ຳຝົນຈະເສື່ອມສະພາບຕາມໄລຍະເວລາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແສງແດດ ແລະ ຝຸ່ນຄວັນ ສ່ວນກ້ານໃບປັດກໍອາດຈະເປັນໝ້ຽງ ຫຼື ຄົດງໍຈາກຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນດູແລອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ປ່ຽນເມື່ອເສື່ອມສະພາບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່

ວິທີດູແລຮັກສາໃບປັດນ້ຳຝົນ

 • ການເຮັດຄວາມສະອາດໃບປັດນ້ຳຝົນເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳສະອາດເຊັດໃບປັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້
 • ເລືອກໃຊ້ຜະລິດພັນເຮັດຄວາມສະອາດແວ່ນລົດ ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸແນະນຳ ຈະຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດຄາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຝືດຂອງໃບປັດນ້ຳຝົນໄດ້

ປັດ...ໃສປິ໋ງ
ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຄວາມປອດໄພ ທ່ານສາມາດຫາຊື້ອຸປະກອນປັດນ້ຳຝົນທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ໂຊກອັບ (Shock Absorber)

ໜ້າທີ່ຂອງໂຊກອັບ

ໂຊກອັບ ເຮັດໜ້າທີ່ດູດຊັບແຮງກະແທກ ແລະ ຄວບຄຸມການຍຶດເກາະຖະໜົນຂອງລົດ ເມື່ອຂັບຂີ່ເທິງຖະໜົນບໍ່ລຽບ ຫຼື ການຄວບຄຸມລົດໃນທາງໂຄ້ງ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຂວາງ ໂດຍໃຊ້ງານຮ່ວມກັນກັບສະປຼິງ ຫຼື ແໜບ ເພື່ອການຂັບຂີ່ທີ່ນຸ້ມນວນເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເກາະຖະໜົ

ໂຊກອັບປົກກະຕິ?

ໂຊກອັບເສື່ອມສະພາບ

ຂັບດີ..ຊ່ວຍຖະໜອມໂຊກອັບ

ໝັ້ນໃຈກວ່າ...ຖ້າເປັນໂຊກອັບ ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ອາໄຫຼ່ແທ້ອີຊູຊຸ ມີຈຳໜ່າຍທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸທົ່ວປະເທດ

ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່ທ່ານສາມາດນຳລົດຂອງທ່ານມາກວດສະພາບ ແລະ ເຊັກການຮົ່ວຊຶມຂອງໂຊກອັບທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸໃກ້ບ້ານທ່ານ

ຜ້າເບຼກ (Brake Pad)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ຜ້າເບຼກ ເປັນອຸປະກອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງແຮງສຽດທານກັບຈານເບຼກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ຫຼື ຢຸດລົດໂດຍອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜ້າເບຼກຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳໃນການຂັບຂີ່ ຫຼື ນ້ຳໜັກທີ່ບັນທຸກ ເປັນຕົ້ນ ແລະເມື່ອໃຊ້ງານຜ້າເບຼກມາໄລຍະໜຶ່ງຈະເກີດຄວາມເປິະເປື້ອນໃນລະບົບເບຼກຂຶ້ນໄດ້ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເບຼກ

ສັນຍານເຕືອນເມື່ອຕ້ອງກວດສອບລະບົບເບຼກ

ຜ້າເບຼກມາດຕະຖານ?

ຜ້າເບຼກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ໝັ້ນໃຈກວ່າ...ຖ້າເປັນຜ້າເບຼກ ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ອາໄຫຼ່ແທ້ອີຊູຊຸ ມີຈຳໜ່າຍທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸທົ່ວປະເທດ

ທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ ພວກເຮົາເລືອກໃຊ້ຜ້າເບຼກແທ້ມາດຕະຖານອີຊູຊຸທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບ ລົດອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ ແລະ ມີຊ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຊ່ວຍກວດເຊັກ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດລະບົບເບຼກ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂັບຂີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດອີຊູຊຸທຸກຄົນ

ໝໍ້ນ້ຳ (Radiator)

ຮູ້ຫຼືບໍ່?

ໝໍ້ນ້ຳ ເຮັດໜ້າທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳຫຼໍ່ເຢັນ ໃຫ້ມີອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ ທ່ານຄວນໝັ່ນດູແລໝໍ້ນ້ຳຢ່າງຖືກວິທີ ເພາະຫາກໝໍ້ນ້ຳເສຍຫາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເກີດຄວາມຮ້ອນສູງຈົນເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງເສຍຄ່າສ້ອມແປງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ

ການເບີ່ງແຍງໝໍ້ນ້ຳຢ່າງຖືກວິທີ

ໂດຍປົກກະຕິນ້ຳຢາເຕີມໝໍ້ນ້ຳ ຈະມີການເສື່ອມສະພາບ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງໝໍ້ນ້ຳ ຈຶ່ງຄວນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳຢາເຕີມໝໍ້ນ້ຳເປັນປະຈຳຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 2 ປີ

ໝໍ້ນ້ຳມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

 • ແລ່ນສະບາຍຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ
  ຖືກອອກແບບມາສຳລັບເຄື່ອງຈັກອີຊູຊຸໂດຍສະເພາະ ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີລະບົບໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢາຢ່າງພໍພຽງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກ

ໝໍ້ນ້ຳບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

 • ຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນສູງ ເຄື່ອງຈັກເສຍຫາຍ
  ອາດມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກ ເມື່ອມີການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ

ເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອການໃຊ້ລົດຢ່າງປອດໄພ

 • ໝັ່ນກວດສອບລະດັບນ້ຳໃນໝໍ້ນ້ຳຢູ່ສະເໝີ ຫາກພົບວ່າມີການບົກແຫ້ງຂອງນ້ຳຫຼໍ່ເຢັນຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ຄວນນຳລົດເຂົ້າສູນ ເພື່ອເຮັດການກວດເຊັກ
 • ສັງເກດເບີ່ງເຂັມວັດແທກຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະຂັບລົດ ຫາກພົບວ່າຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນສູງກວ່າປົກກະຕິ ໃຫ້ຢຸດພັກລົດ ແລະ ກວດສອບລະດັບນ້ຳທີ່ຖັງພັກນ້ຳໝໍ້ນ້ຳ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຂໍຄຳປຶກສາຈາກພະນັກງານທີ່ສູນບໍລິການມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ໝັ້ນໃຈ..ໝໍ້ນ້ຳ
ມາດຕະຖານອີຊູຊຸ

ໝໍ້ນ້ຳແທ້ຂອງອີຊູຊຸຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ທົນທານອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ເມື່ອໄດ້ຮັບການຕື່ມນ້ຳຢາເຕີມໝໍ້ນ້ຳແທ້ອີຊູຊຸ Long Life Coolant (LLC) ເພາະມີຄຸນສົມບັດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການກັດເຊາະ ແລະ ການເກີດໝ້ຽງ ໂດຍບໍ່ທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນຢາງປະເກັນຕ່າງໆ ລວມທັງໂລຫະພາຍໃນໂຄງສ້າງໝໍ້ນ້ຳອີກດ້ວຍ

ປ່ຽນໝໍ້ນ້ຳໃໝ່ ໃຊ້ອາໄຫຼ່ແທ້ຂອງອີຊູຊຸເທົ່ານັ້ນ